ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Η εταιρεία EVROS LEAD A.E., εκ του αντικειμένου της είναι μια επιχείρηση που φροντίζει για το περιβάλλον, δεδομένου ότι ασχολείται με την ανακύκλωση μολύβδου από τις μπαταρίες αυτοκινήτων.

Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η εταιρεία EVROS LEAD A.E., εκ του αντικειμένου της είναι μια εταιρεία που φροντίζει για το περιβάλλον, δεδομένου ότι ασχολείται με την ανακύκλωση μολύβδου από τις μπαταρίες αυτοκινήτων.

Το κύριο μέλημα της εταιρείας λοιπόν, είναι να μην επιβαρύνει το περιβάλλον με τα απόβλητά της κατα την διάρκεια των επεξεργασιών οι οποίες γίνονται στις εγκαταστάσεις της.

Για να επιτύχει τον στόχο αυτό η EVROS LEAD A.E. υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

Η Πολιτική της εταιρείας για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής αρχές:

  • Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.

  • Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της διαδικασίας.

  • Καθορίζει Αντικείμενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων.

  • Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.

  • Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της.

  • Βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της συμπεριφορά ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων.

  • Εφαρμόζει την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα Περιβάλλοντος.

  • Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

  • Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωσή του.

Πιστοποιητικό ISO 14001